Arboretum

Botanička bašta ( Arboretum ) porodice Kovačević u Grahovu (lokalitet Čeline) je prvi zaštićeni prirodni objekat na teritoriji opštine Nikšić. Ova botanička bašta je upisana u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za RCG (Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode br. 01- 574 od 22. 05. 2000. god.) dana 12. 06. 2000. god. i ima status spomenika prirode. Na prostoru Arboretuma, ovim Rješenjem ustanovljava se II stepen zaštite, koji podrazumijeva ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih vrijednosti, dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u mjeri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove osnovne prirodne vrijednosti.Arboretum je  podigao pokojni general Vojo Kovačević na svom imanju oko kuće, na površini od 9940 m².Donoseći biljke sa svih kontinenata, pokušavao je  da ih održi u uslovima umjereno- kontinentalne klime na nadmorskoj visini od oko 750 m, gdje uticaj Mediterana znatno umanjuje temperaturne ekstreme kontinentalne klime. Ova botanička bašta  predstavlja jedinstvenu hortikulturnu cjelinu sa oko 127 autohtonih i alohtonih vrsta drveća, žbunja i povijuša (uključujući i njihove niže sistematske kategorije) specifičnih fitogeografskih, taksonomskih i ekoloških osobina. Prostorno i kompozicijski  sastoji se iz tri cjeline: alpinetuma, dvorišta i parkovskog dijela.

Oko 250 sadnica, među kojima je 130 različitih vrsta, Vojo Kovačević je posadio na mjestu nekadašnjeg porodičnog voćnjaka. Sadnica ima sa svih kontinenata osim iz Afrike i Australije. Kad je park formiran sađene su po tri od svake vrste, a nerijetko su se sve primale zbog povoljne klime i plodnog zemljišta

Vegetacijski potencijal čine biljne vrste kontinentalnog i mediteranskog florističkog sastava. Navešćemo samo neke od karakterističnih vrsta i varijeteta, koje su se u postojećim bioekološkim uslovima odlično aklimatizovale, kao što su: Pinus  strobus ( Vajmutov bor ), Pinus wallichiana ( himalajski borovac ), P. halepensis ( alepski bor ), A .pinsparo( španska jela ), A. Cephalonika( grčka jela ), Picea pungens( bodljikava smrča ), P. omorika( Pančićeva omorika ), Thuja occidentalis ˝Columna˝ ( američka tuja ), Sequoia gigantea ( kalifornijska sekvoja ), Liriodendron tulipifera( tulipanovac ), Quersus borealis ( američki crveni hrast ), Quersus ilex( česmina ), Parrotia persic ( persijska parocija ), Kerria japonika( japanska kerija ), Viburnum opulus ( udika ), Prunus laurocerasus ( lovor višnja ), Syringa vulgaris (jorgovan ), Symphoricarpus albus ( biserak ), Viburnum tinus ( lemprika ), Wisteria sinensis ( glicinia ), Tecoma radicans ( tekoma ), Jasminum nudiflorum ( žuti jasmin ) i mnoge druge.

Poslovi na determinaciji i obilježavanju vrsta su u toku.

U parkovskoj cjelini dominiraju prekrasni primjerci drveća čija odrasla stabla izuzetnih dimenzija i raznovrsnih habitusa, sa krošnjama koje sa spuštaju do zemlje i tamnim vertikalama, ostavljaju nezaboravan utisak na posjetioce.

Na inicijativu Službe za zaštitu životne sredine, Skupština opštine Nikšić je na sjednici održanoj 31. 03. 2003. god. donijela Odluku o formiranju Odbora za zaštitu Arboretuma u Grahovu kao spomenika prirode. Odbor, koji čine predsjednik i četiri člana,  stara se  o zaštićenom objektu prirode na način što mu se povjeravaju sledeći poslovi:

–          stara se o obezbjeđenju uslova uređenja i namjenskog korišćenja zaštićenog objekta,

–          stara se o ostvarivanju svih vidova zaštite zaštićenog objekta,

–          stara se o razvoju zaštićenog objekta

Danom Arboretuma  proglašen je 20. septembar, koji je ujedno i Dan Ekološke države  Crne Gore.

Idi na vrh
Close