Green home

NVO Green Home su osnovali studenti biologije, 14.02.2000. godine, kao nevladinu, neprofitnu i nestranačku organizaciju. Cilj organizacije je zaštita životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i implementacija koncepta održivog razvoja.

Posvećeni smo zaštiti prirode i unapređenju životne sredine koja će osnažiti održivu budućnost i voditi ka socijalnom i ekonomskom unapređenju društvenih zajednica u našoj zemlji. U dostizanju ovoga posvetili smo se radu sa različitim interesnim stranama kako bi osnažili saradnju i zajednički rad ka postizanju održive budućnosti i široke prepoznatljivosti Crne Gore kao ekološke države.

Website: http://www.greenhome.co.me/

Kontakt: greenhome@greenhome.co.me

 Rad Green Home-a je podijeljen u dva programa:

• Program za zaštitu životne sredine

• Program za energiju

Green Home jedna je od NVO koja radi na području Nikšićkog polja, na projektu “Doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti Gornjeg toka rijeke Zete u Crnoj Gori”. Cilj projekta je preduzimanje kratkoročnih i dugoročnih mjera, kako bi se poboljšalo stanje degradiranih dijelova vodotoka i obalnog područja rijeke Zete. Pored toga, doprinos naučno-israživačkim podacima o stanju Gornjeg toka rijeke Zete, pokretanje saradnje institucija u akciji za očuvanje dobrog ekološkog statusa rijeke i rješavanje nagomilanih pritisaka, razvijanje i jačanje svijesti o vrijednostima i značaju održivog korišćenja resursa rijeke Zete.

U okviru projekta, u toku 2021. godine, odrađeno je terensko istraživanje– istraživanje makrozoobentosa (fauna dna) rijeke Zete i mapiranje hidromorfoloških pritisaka na Gornjem toku rijeke Zete, kao i njenim pritokama Bitrici i Gračanici.

Na istraživanim vodotocima prepoznat je veći broj vidljivih i potencijalnih ispusta otpadnih voda (stalni i privremeni objekti). Analizom dobijenih podataka sa terena, pokazuje se da je najčešće utvrđeni problem neuređena odlagališta komunalnog otpada na rijeci Bistrici, dok je na rijeci Gračanici eksploatacija šljunka i pijeska kao i deponija opasnog otpada Halda, odnosno otpadne vode deponije koje se slivaju u Gračanicu. Na Gračanici najveći pritisci su locirani u donjem toku, odnosno nizvodno od brane Liverovićkog jezera. Locirani su pritisci i na pritokama Gračanice u selima Mačak i Kute gdje su prisutna neuređena odlagališta uslijed nepostojanja komunalne infrastrukture. Kad je riječ o Zeti, kanalisani dio rijeke predstavlja veliki hidromorfološki pritisak. Istraživanjem makrozoobentosa, koje je rađeno u periodu od jula do septembra 2021. godine, utvrđen je značajno manji diverzitet i brojnost vrsta na ovom dijelu. Sa druge strane, Budoške bare su prepoznate kao lokalitet sa značajnim brojem vrsta i s tim u vezi u budućnosti treba razmotriti mjere očuvanja ovog lokaliteta.

Idi na vrh
Close