Javna rasprava o Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu  za projekat uređenja korita rijeke Bistrice

OPŠTINA NIKŠIĆ- Sekretarijat za investicije i projekte, Ulica Njegoševa 18, Nikšić, kao nosilac projekta podnijela Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat uređenja korita rijeke Bistrice od imanja Koprivica do uliva u rijeku Zetu (nastavak na postojeću regulaciju), u obuhvatu PUP-a Nikšić- Generalna urbanistička razrada.

U vezi sa navedenim pozivaju zainteresovanu javnost da izvrši uvid u sadržinu podnijetog zahtjeva te priloženu  propisanu dokumentaciju u prostorijama Zgrade Opštine Nikšić, Građanski biro (Njegoševa 18, Nikšić) ili putem e-maila Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine – Sektora za zaštitu životne sredine (eko_opstinank@t-com.me), u roku od trideset dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, odnosno da u istom roku  može dostaviti mišljenja, primjedbe i predloge, u vezi sa istim, u pisanoj formi ovom Sekretarijatu kao nadležnom organu, na adresu Sekretarijata – Opština Nikšić, Njegoševa 18.
Javna tribina o predmetnom Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu održaće se u zgradi Opštine Nikšić- sala br.1 (Ulica Njegoševa br.18, Nikšić), dana 05.05.2022.godine u 11.00 časova.

Idi na vrh
Close