Rijeka Gračanica ponornica koja nosi sve pred sobom

U složenoj hidrografskoj mreži sliva Gornje Zete posebnu važnost ima rijeka Gračanica. Od najviših vrela u Gornjem Morakovu do ušća u Zetu, u jugoistočnom dijelu Nikšićkog polja, dužina toka rijeke je oko 29,5 km, od čega do ulaska u Nikšićko polje 21,5 km. Do ulaska u Nikšićko polje pravac toka rijeke je jugoistok – sjeverozapad, a u ravni polja, poslije dugog meandriranjapo polju u vrijeme pleistocena i kasnije, rijeka je ustalila svoj tok u pravcu sjever – jug i uliva se u južnom obodu Nikšićkog polja u Zetu.

U gornjem i srednjem dijelu dolina rijeke Gračanice (Župa Nikšićka) je proširena u obliku udoline formirane u otkrivenim paleozojskim, a zatim verfenskim i ostalim vododrživim stijenama, među kojima su i eruptivne stijene poslednjih aktivnih vulkana iz perioda srednjeg trijasa. Gračanica nastaje od većeg broja izvora, koji se javljaju na kontaktu debelih slojeva krečnjaka u okolini i paleozojskih škriljaca, verfenskih sedimenata, eruptiva i dolomita u podlozi. Glavni tok Gračanice teče od Blaca i kod srednjevjekovne utvrde Susjed (Jerinin grad, 903 m) spaja se sa potokom susjed, čiji su izvori u podnožju Prekornice, na nadmorskoj visini 972 m.

U glavni tok sliva Gračanice, nastao od vrela u Blacima i potoka Susjed, uliva se više potoka koji nastaju od pomenutih izvora. Sa desne strane su: Čerijenski potok, Bukov potok, Počivalo, Slatišnjak, Mačak, Žljebina i Botunac, a sa lijeve strane: Bukovik, Gojuša i Jablanica. Od navedenih potoka jedino Slatišnjak ljeti ne presušuje (Radojičić 2010).

Rijeka Gračanica, foto: Župa u srcu

Jezero Liverovići je u dolini rijeke Gračanice (Nikšićka Župa), udaljeno 5,5 km od istočnog oboda Nikšićkog polja. Brana vještačkog jezera podignuta je u klisuri između uzvodnog dolinskog proširenja, u srednjem dijelu doline Gračanice (između sela Liverovića, sa desne strane doline, i Jugovića, sa lijeve) i dolinskog proširenja ispod brane jezera (Krstovače), gdje se u Gračanicu sa desne strane uliva potok Žljebina, kuda je u pleistocenu na taj dio doline nanesen fluvioglacijalni nanos od Petrova polja i polja Oblatno. Brana vještačkog jezera Liverovići izgrađena je 1957. godine. Visoka je od temelja 45,5 m, duga u kruni brane 127 m, a široka 2 m, sa maksimalnim usporom vode na nadmorskoj visini 738,7 m, a sa najnižim nivoom vode u jezeru 719,0 m. Poslije izgradnje brane jezera Liverovići, u vrijeme punjenja jezera vodom pojavilo se gubljenje vode u brojne ponore sa desne strane rječne doline. Utvrđeno je da voda ovih ponora podzemno otiče prema Donjoj zeti i izbija na vrelo Perućica u donjoj Zeti. Površina jezera Liverovići je 0,93 km², zapremina 9 050 000 m³ vode i dužina 3,0 km. Pored osnovne namjene na jezeru je razvijen i sportski ribolov (Radojičić 2010).

Gračanica ljeti u većem dijelu toka presušuje dok se u zimskom periodu zbog velikog broja pritoka pretvara u bujičnu rijeku koja pred sobom nosi materijale stvarajući nanose u donjem toku.

Idi na vrh
Close