U kanalisanom dijelu Zete opada brojnost vodenih vrsta

Kako je saopšteno iz NVO Green home, obavljeno je prvo šire istraživanje vodenih beskičmenjaka koje je imalo za cilj da se utvrdi na koji način različiti hidromorfološki uslovi utiču na ovu grupu organizama. Istraživanje je sprovedeno u periodu jul-avgust, kada je vršeno uzorkovanje a nakon toga uslijedilo je određivanje vrsta i obrada podataka.

„Istraživanje je sprovedeno na više lokaliteta duž gornjeg toka rijeke Zete, (izvor, gornji tok, srednji tok, kanal, Slivlje, Budoške bare – močvarno stanište). Kvalitativno najbogatija fauna nađena je na lokalitetu Budoške bare ukupno 46 vrsta, dok je najmanja brojnost vrsta (22 vrste) karakteristična za kanalisani dio rijeke Zete.

Broj vrsta na istraženim lokalitetima je u korelaciji sa tipom staništa, te stalnošću i intezitetom antropogenog uticaja, pa, kako smo i očekivali, najmanji broj vrsta imamo upravo u kanalisanom dijelu rijeke Zete“, navodi se u saopštenju.

Istraživanje je kako se navodi iz NVO Green Home obuhvatilo i analizu fizičko-hemijskih parametara: temperaturu i pH vrijednost.

„Dobijeni podaci ukazuju da temperatura raste dužinom toka. Najveći porast temperature, čak 4-6° zabilježen je u kanalisanom dijelu gdje je nađen manji broj vrsta i manji broj jedinki u odnosu na lokalitete sa stabilnom temperaturom. pH vrijednost dužinom cijelog toka nije uticala na strukturu zajednica“, saopšteno je.

Najveći korisnik voda gornjeg toka rijeke Zete je EPCG za potrebe HE Perućica.

„Rad HE Perućica, ustvari diktira vodni režim koji je direktno povezan za opstankom živog svijeta ovog područja. Istraživanja su pokazala da upravo kanalisanje rijeke, isušivanje kanala i rezervoara, prekid toka, ali i otpadne vode dovode do nestanka prirodnog staništa, promjene u sastavu i strukturi zajednice i u konačnom do nestanka vrsta.

U cilju unapređenja stanja neophodno je da sa korisnicima (u prvom redu EPCG) utvrditi način korišćenja vodnog resursa, koji osim što je resurs za proizvodnju električne energije predstavlja dom mnogim vrstama koje su direktno zavisne od vode a koje itekako imaju svoju ulogu u prirodi. Takođe, s obzirom na značajno manji broj vrsta u kanalisanom dijelu rijeke, mišljenja smo da je potrebno da  EPCG kao najveći korisnik vodnog resursa,  sprovede mjere unapređenja stanja ovog područja na osnovu prethodno utvrđenih mjera koje treba da budu definisane od strane nadležne državne institucije“, zaključuju iz NVO Green Home.

Izvor: Kodex.me

Idi na vrh
Close